Regulamin

REGULAMIN ŻŁOBKA KUBUŚ I PRZYJACIELE NA ROK 2021

§ 1

Prywatny Żłobek Kubuś i Przyjaciele jest placówką powstałą do sprawowania opieki nad dziećmi
w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym może ono przebywać w żłobku do ukończenia
4 roku życia.

Żłobek zapewnia między innymi:

 1. Opiekę i pielęgnację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Stymulowanie rozwoju dzieci.
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach.
 4. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe muzyczne, plastyczne.
 5. Możliwość wspólnej zabawy i nauki dostosowanej do wieku dzieci.

Prowadzenie konsultacji i udzielanie Rodzicom/opiekunom prawnym informacji.

§ 2

Siedziba prywatnego Żłobka Kubuś i Przyjaciele mieści się w Lipnicy Dolnej 2, 32-724 Lipnica Murowana.

§ 3

 1. Żłobek funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi ustalonymi we wrześniu każdego roku przez Dyrektora Żłobka (urlopy itp.).
 2. Każde dziecko może przebywać w Żłobku maksymalnie 10 godzin.

§ 4

 1. Do Żłobka przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.
 2. W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka opiekun powiadamia Rodziców/opiekunów.
 3. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 5

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest wpłata jednorazowej bezzwrotnej kwoty
  w wysokości 200,00 zł na cały rok (obejmuje ubezpieczenie, materiały plastyczne i dydaktyczne, środki higieniczne itp.).
 2. Pobyt miesięczny do 10 godzin dziennie – 800,00 zł (bez wyżywienia).
 3. Stawka godzinowa 10,00 zł za godzinę (stawka godzinowa naliczana jest w momencie przyjścia dziecka do Żłobka np. 7.45 – 8.45 = 1 godz., po tym czasie naliczana jest kolejna godzina).
 4. Wyżywienie 7,00 zł stawka dzienna (śniadanie, obiad, podwieczorek, całodzienny napój) – stawka może ulec zmianie, gdy firma cateringowa zmieni cennik lub wzrosną ceny produktów spożywczych.
 5. Warunkiem przebywania dziecka w żłobku jest terminowe dokonywanie wpłat do 5 dnia każdego miesiąca z góry gotówką bądź przelewem (nr rachunku bankowego: 37114020040000390279558785, mBank).
 6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień, po wcześniejszym zgłoszeniu do godziny 9.00.
 7. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia Rodziców/prawnych opiekunów od obowiązku uiszczenia czesnego.
 8. Umowa pobytu dziecka w Żłobku jest zawarta na czas nieokreślony z możliwością dwumiesięcznego wypowiedzenia tej umowy.
 9. Gdy zaistnieje sytuacja wyjątkowa niezależna od placówki np. zamknięcie Żłobka odgórnie, miesięczna odpłatność wynosić będzie 50%.

§ 6

Plan dnia w Żłobku Kubuś i Przyjaciele

700 – godzina otwarcia żłobka

 • przyjmowanie dzieci
 • swobodne zabawy

900 – śniadanie

930 – gimnastyka

 • zabawy edukacyjne
 • zajęcia tematyczne
 • zabawy ruchowe
 • spacer lub zabawa na placu zabaw

1045 – czynności higieniczne

1100 – obiad

1200 – odpoczynek po obiedzie

 • leżakowanie
 • czytanie bajek

1430 – podwieczorek

1500 – 1700 – aktywna zabawa w oczekiwaniu na Rodziców

§ 7

 1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są ze Żłobka przez Rodziców lub opiekunów prawnych, albo przez osoby upoważnione.
 2. Dzieci mogą być odbierane przez osoby inne wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez Rodzica lub opiekuna prawnego (w wyjątkowych sytuacjach dziecko może odebrać inna osoba niewskazana w karcie zapisu, po informacji telefonicznej od Rodzica lub opiekuna prawnego).
 3. Opiekunowie Żłobka przy odbieraniu dziecka mogą w razie wątpliwości co do osoby odbierającej sprawdzić ją poprzez okazanie dokumentu tożsamości albo dzwoniąc do Rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Dziecka nie mogą odbierać ze Żłobka osoby nieletnie oraz osoby w stanie nietrzeźwym.

§ 8

Każdy rodzic zapisując dziecko do Żłobka ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem Placówki.